Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


28/03/2014

Nieuw Koninklijk Besluit van 28/3/2014 betreffende de preventie van brand in de arbeidsplaatsen. [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


... PLUS DE NEWS

Algemene verkoopsvoorwaarden


1. Al onze facturen zijn betaalbaar op vervaldatum.

2. Bij niet-betaling op de vervaldag zijn alle kosten, ook deze van onze raadsman, ten laste van de koper.

3. In geval een factuur op haar vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de koper ertoe gehouden om, van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is aan onze firma te betalen:
  • Een rente, berekend aan 10% per jaar, vanaf de vervaldag, dit ter vergoeding van het door onze firma, ingevolge vertraging in de betaling, geleden verlies;
  • Een bedrag aan 15% van de verschuldigd gebleven hoofdsom, met een minimum van 35 euro, als schadevergoeding in toepassing van artikelen 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Geschillen kunnen alleen door de bevoegde rechtbanken te Antwerpen beslecht worden.

5. In geval een inschrijving op een cursus niet kan worden ingevuld door een deelnemer, worden er volgende annulatiekosten gerekend:
  • Geen: meer dan 15 dagen voor vastgelegde opleidingsdatum 
  • 100 % van het opleidingsbedrag minder dan 15 dagen voor vastgelegde opleidingsdatum 
De annulatie dient schriftelijk, per email of fax doorgegeven te worden. Bij overmacht  verwachten wij een doktersattest ter staving. 

6. Bij annulatie door BNT meer dan 10 dagen zijn er geen te betalen vergoedingen of onkosten aan de opdrachtgever
Bij annulatie door BNT minder dan 10 dagen zal de opleiding, in overleg met opdrachtgever, kosteloos verplaatst worden.